Menu witryny

Jak zdrowo żyć?

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE realizowane w ramach Programu Profilaktycznego „ZDROWO ŻYĆ” - część I

Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od października do grudnia 2021 r. realizowaliśmy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „ZDROWO ŻYĆ” – część I.

Niniejszy Program obejmował swoim zakresem tematykę : zdrowia (tj. : unikanie wszelkich środków uzależniających szkodliwych dla zdrowia młodego człowieka – w tym: papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych), promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania. Zadaniem Programu było również rozwijanie umiejętności interpersonalnych u młodych ludzi, szczególnie tj.: rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu, asertywność, sztuka odmawiania. Wymienione umiejętności mają duże znaczenie w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły z różnego rodzaju form aktywności, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu.

Działania profilaktyczne realizowane w ramach Programu „ZDROWO ŻYĆ” dawały możliwość uczniom do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pasji.

Uczniowie mogli skorzystać m.in. z takich form aktywności jak:

- udział w zajęciach : „Moje zdrowie – moja moc”, w ramach których dzieci uświadomiły sobie, że zdrowie jest wartością i należy o nie dbać. Uczniowie wzięli udział: w wycieczce krajoznawczej do Chmielna, w warsztatach przyrodniczych prowadzonych w Centrum Lokalnej Grupy Rybackiej, poznały zasady zdrowego odżywiania się oraz problematykę ochrony środowiska.

- udział w Projekcie: „Jesteśmy różni – działamy razem”, w ramach którego został utworzony „Kącik emocji”, co ułatwiało dzieciom wyrażanie własnych uczuć. Odpowiednio zaaranżowany pomagał uczniom radzić sobie w sytuacjach niepowodzeń, rywalizacji czy sporów, tym samym ułatwiając nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i uczył współpracowania w grupie. Dzieci miały możliwość bezpiecznego odreagowania emocji. „Kącik emocji ”szczególnie sprawdził się wśród uczniów z klasy integracyjnej.

- udział w konkursie filmowym, organizowanym przez drużynę harcerską i zuchową pod hasłem: „Aktywnie żyć to zdrowym być”, promującym aktywność i zdrowy styl życia. Zadanie polegało na wspólnym nagraniu i zmontowaniu krótkiego filmik nt. zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w naszej okolicy. Harcerze w swoich filmikach promowali miejsca w naszej gminie, które warto odwiedzić i spędzić tam efektywnie czas.

- udział w Mistrzostwach Szkoły w tenisie stołowym pod hasłem: „Profilaktyka poprzez sport”, które odbyły się w grudniu. Priorytetem działań było stworzenie warunków sprzyjających aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w rozgrywkach, uczyli się zachowań fair play oraz kulturalnego kibicowania.

- udział w 3 - dniowym obozie naukowo – profilaktycznym w Gołubiu (1 – 3.10 br.), na którym uczniowie podczas zajęć integracyjnych, rozwijających umiejętności społeczne, poszerzali swoją wiedzę i zainteresowania z zakresu matematyki i języka angielskiego. W czasie pieszych wycieczek dzieci wykazywały się umiejętnością odczytywania mapy, kreatywnością w rozwiązywaniu rebusów matematycznych i odgadywania zaszyfrowanych informacji w języku angielskim. Uczniowie projektowali oraz samodzielnie malowali koszulki promujące zdrowy styl życia.

- udział uczniów w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych nt.: „Moje emocje – jak radzić sobie ze złością?”, „Jestem wolny – nie uzależniam się”, prowadzonych przez pedagoga szkolnego. W trakcie zajęć dzieci uczyły się prawidłowych zachowań, radzenia sobie z trudnymi emocjami, podejmowania dobrych dla siebie decyzji. Nabyli wiedzę konieczną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczyła również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiedziały się jak dbać o zdrowie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie za pomoc w realizacji naszych działań profilaktycznych i liczymy na dalszą współpracę.

Koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

obz w golubiu 2021

więcej zdjęć

Dla zdrowia i bezpieczeństwa - część II 2021

Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od marca do czerwca 2021 r. realizowaliśmy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA”. Zadania Programu Profilaktycznego były ściśle skorelowane z działaniami i celami Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego „JESTEM ODPOWIEDZIALNY”. Niniejszy Program obejmował swoim zakresem tematykę : zdrowia (tj. : unikanie wszelkich środków uzależniających szkodliwych dla zdrowia młodego człowieka – w tym: papierosów, alkoholu, narkotyków, ze zwróceniem uwagi na dopalacze i inne środki psychoaktywne), promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania). Zadaniem Programu było również rozwijanie umiejętności interpersonalnych u młodych ludzi, szczególnie tj.: rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu, mediacje rówieśnicze, asertywność, sztuka odmawiania. Wymienione umiejętności mają duże znaczenie w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły z różnego rodzaju form aktywności, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu. Działania profilaktyczne realizowane w ramach Programu „Dla zdrowia i bezpieczeństwa” dawały możliwość uczniom do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pasji.

Uczniowie mogli na terenie szkoły skorzystać m.in. z takich form aktywności jak:

 • kółko szachowe ”Szachy inwestycją w siebie – inwestycją w umysł”;
 • zajęcia profilaktyczne: „Dajmy szansę sobie i innym”,
 • organizacja Dnia Rodziny i przygotowanie w ramach kółka teatralnego przedstawienia profilaktycznego pt. : „Zagubiony czas”;
 • zajęcia profilaktyczne: „Stop przemocy”;
 • organizacja konkursu literackiego pod hasłem „Przeciw przemocy”;
 • „Kodowanie na dywanie” -       organizacja czasu wolnego uczniów w świetlicy szkolnej;
 • zajęcia sportowe: organizacja Szkolnego Dnia Sportu. 
 • akcja profilaktyczna - organizacja Szkolnego Dnia Przeciw Przemocy i Agresji, utworzenie ścianki profilaktycznej pod hasłem: „ŚCIANA DOBRYCH MYŚLI” – w formie muralu, akcja plastyczna..

Monitoring realizacji Programu obejmuje: materiały wypracowane przez uczniów, zapisy tematyki zajęć w dzienniku elektronicznym Librus oraz w dzienniku pedagoga szkolnego, dokumentację Zespołu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz dokumentację fotograficzną.

Wnioski:

W ramach realizacji zadań ww. Programu dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, na których uczyły się prawidłowych zachowań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania dobrych dla siebie decyzji. Uczniowie ćwiczyli umiejętności związane z asertywnym zachowaniem, ze sztuką mediacji oraz nabyli wiedzę konieczną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczyła sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiedziały się jak dbać o siebie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. Uczestnicy poznali sposoby rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach Programu. Do współpracy włączyli się również rodzice. Sposób realizacji i termin planowanych działań uzależniony był od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz od tego czy uczniowie realizowali naukę stacjonarnie, czy zdalnie.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie za zrozumienie i pomoc w realizacji naszych działań profilaktycznych i liczymy na dalszą współpracę w przyszłym roku szkolnym.

Koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

dla zdrowai i bezpieczestwa - cz ii

więcej zdjęć

 

JAK ZDROWO ŻYĆ? - program profilaktyczny realizowany w roku szkolnym 2018/2019 przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie.

Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od 1 marca 2019 r. do 18 czerwca realizowaliśmy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „JAK ZDROWO ŻYĆ?” – część II. Niniejszy Program obejmował swoim zakresem tematykę: zdrowia (tj.: unikanie wszelkich środków uzależniających, szkodliwych dla zdrowia młodego człowieka – w tym: papierosów, alkoholu, narkotyków, ze zwróceniem uwagi na dopalacze), promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania). Zadania Programu obejmowały również tematykę bezpieczeństwa (tj.: zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życiowych) oraz związane były z przeciwdziałaniem przemocy i agresji (w tym: zasady zachowania kultury osobistej, tolerancji, dialogu, mediacji, bezpiecznego i efektywnego spędzania czasu wolnego).

Głównymi celami Programu było:

 1. Profilaktyka uzależnień.
 2. Przeciwdziałanie przemocy i agresji (słownej i fizycznej, cyberprzemocy, odrzuceniu).
 3. Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia;
 4. Wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży.
 5. Wskazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 6. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych.
 7. Wspieranie rodziców w procesie wychowania.

Program był kontynuacją działań profilaktycznych rozpoczętych w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. W realizacji zadań Programu wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice. W ramach realizacji zadań ww. Programu dzieci uczestniczyły m.in.: w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, na których uczyły się różnego rodzaju zachowań, rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu, a także zdobywały wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ważnym elementem zajęć był trening zachowań asertywnych oraz uczenie mediacji rówieśniczej. Tematyka zajęć dotyczyła również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiadywały się jak dbać o siebie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji m.in. tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły z różnego rodzaju form aktywności, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu.

Jako alternatywa na aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci w szkole systematycznie odbywały się również różnego rodzaju zajęcia edukacyjno – rozwojowe tj.: „UŻYWKI ODSTAWIAMY, O ZDROWIE DBAMY” – warsztaty kulinarne, prezentacje multimedialne, połączone z warsztatami nt. zachowań asertywnych● „CZAS NA ZDROWIE” – warsztaty kulinarne (zdrowe kanapki), połączone z wyjazdem na film edukacyjny + debata● „SPRAWNE RĘCE” – zajęcia manualne dla uczniów kl. I, połączone z warsztatami z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym● „RUCH TO ZDROWIE” – zajęcia ruchowe dla najmłodszych, jako alternatywa na aktywne i zdrowe spędzanie czasu wolnego● „ZAJĘCIA TANECZNE DLA NAJMŁODSZYCH” – zajęcia dla uczniów klas III, połączone z pogadankami z zakresu profilaktyki uzależnień● „TRZYMAJ FORMĘ PONAD NORMĘ – ROWER JEST OK!” – wycieczki rowerowe po Kaszubach, rozwijanie pasji, połączone z zajęciami na temat bezpieczeństwa, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz profilaktyki zachowań ryzykownych Warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne: „JAK ZDROWO ŻYĆ?”,„UCZYMY SIĘ MÓWIĆ „NIE” – ćwiczenie zachowań asertywnych oraz stosowania zasad mediacji rówieśniczej;Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego „HEALTHY ENGLISH”, jako alternatywa na aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i odciągnięcie od zachowań niepożądanych;„WĘDKARSTWO – JAKO ALTERNATYWA NA ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE” – aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie pasji, udział w zawodach wędkarskich;

W ramach działań niniejszego Programu odbyły się również wychowawczo – profilaktyczne wyjazdy, między innymi do: kina dyskusyjnego, połączone z debatą na temat zagrożeń, jakie niesie uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych; Ośrodka Leczenia Uzależnień w Wandzinie - pod hasłem: „NAUCZYĆ SIĘ ŻYĆ NA NOWO W WANDZINIE”,połączone z warsztatami profilaktycznymi i szkoleniami prowadzonymi na terenie ośrodka; Gołubia na obóz naukowy pod hasłem: „MARZENIA TAK – UŻYWKI NIE!, AKTYWNIE I CIEKAWIE SPĘDZAJ CZAS – STOP AGRESJI”; Hospicjum w Pucku pod hasłem: „CHCEMY OIĘKNIE I MĄDRZE ŻYĆ – DRUGI CZŁOWIEK CZEKA NA CIEBIE”; Poza tym młodzież gimnazjalna przygotowała przedstawienie profilaktyczno- wychowawcze pod tytułem: „WALCZYMY Z NAŁOGAMI – WYBIERAMY WARTOŚCI”.

Dodatkowo na ternie szkoły odbyły się ogólnoszkolne akcje o charakterze sportowym: Klasowe Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej pod hasłem: „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH – UŻYWKOM MÓWIMY NIE”; MISTRZOSTWA SZKOŁY W LEKKOATLETYCE. Uczestnicy ww. zawodów sportowych zostali nagrodzeni symbolicznymi medalami, pucharami oraz słodyczami. Inną akcją profilaktyczną o charakterze ogólnoszkolnym był: Szkolny Dzień Protestu Przeciw Przemocy i Agresji pod hasłem: „TANIEC I ŚPIEW, LEKIEM NA GNIEW”. W tym dniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zwrócili się do wszystkich z apelem, aby ten dzień był szczególny, pełen życzliwości i uśmiechu. Cała społeczność szkolna zamanifestowała swój protest przeciw złym zachowaniom poprzez wspólne odśpiewanie „Szkolnego Hymnu Przeciw Przemocy”. Tego dnia ubraliśmy się na zielono i uczniowie przygotowali ciekawe plakaty oraz hasła promujące życzliwość, zgodę, przyjaźń i tolerancję. Każdy miał możliwość wystąpienia na szkolnej scenie i ujawnienia swojego talentu. W klasach odbyły się warsztaty i pogadanki profilaktyczne na temat tego, jak bronić się przed przemocą oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia. Uczniowie dyskutowali również o tym, że ważne jest zgłaszanie niepokojących zachowań do osób dorosłych. Nie można być biernym świadkiem czyjeś krzywdy. Dodatkowym działaniem profilaktycznym, w którym wzięli udział nasi uczniowie był wyjazd harcerzy z 5 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Leśni” na Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski. Podczas rajdu harcerze wykonywali zadania, które rozwijały umiejętność współpracy, uczestniczyli w warsztatach o zdrowym odżywianiu, prowadzonych przez dietetyczkę, wykonywali zdrowe posiłki. Rajd spowodował, że młodzież miała okazję oderwać się od telefonów komórkowych, komputerów, a za to: aktywnie spędzić czas, poznać nowe miejsca w Polsce, nawiązać relacje z rówieśnikami i rozwijać zamiłowanie do chodzenia po górach.

Z zaplanowanych działań w terminie od 1 marca do 21 czerwca 2019 r. nie udało się zrealizować następujących zadań: wyjazd młodzieży do Mierzeszyna na przegląd przedstawień o charakterze profilaktycznym (zaoszczędzono koszt przejazdu: 400 zł. ) – przegląd odwołano ze względu na ogólnopolski protest nauczycieli; wyjazd do Klubu Zdrowego Odżywiania w Kartuzach „Apetyt na zdrowie” (zaoszczędzono koszt przejazdu: 400 zł. oraz koszt zbilansowanych posiłków: 600 zł.) Zaplanowane środki na realizację zadań Programu: 22349 zł., z czego nie wykorzystano w planowanym terminie środków w kwocie: 1400 zł.

Podsumowanie:

Uważamy, że nasze pomysły cieszyły się aprobatą wśród społeczności szkolnej i stopniowo odnoszą pożądane efekty. Dzieci oraz dorośli chętnie i aktywnie uczestniczyli w organizowanych zajęciach profilaktycznych, wycieczkach rowerowych, warsztatach kulinarnych. Mieli okazję do zapoznania się z różnymi formami aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania i sposobów unikania zagrożeń. Uczestnicy Programu rozwinęli umiejętności społeczne oraz uczyli się, jak radzić sobie ze złością, stresem, a także poznali fakty dotyczące działania szkodliwych dla zdrowia substancji. Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez: sport, aktywność fizyczną, wycieczki rowerowe, warsztaty taneczno – muzyczne, gry planszowe oraz naukę zdrowego gotowania, są najskuteczniejszą formą profilaktyki. Naszym zdaniem, organizowanie w szkole alternatywnych form spędzania czasu wolnego z rówieśnikami „odciąga” dzieci od eksperymentowania z substancjami uzależniającymi oraz od innych negatywnych zachowań. Dzieci mają świadomość zachowań ryzykownych i wiedzą jak ich unikać.

koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

jak zdrowo y

więcej zdjęć

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz