Menu witryny

Erasmus+ 2022-2023

Pobyt uczniów w Enguera w Hiszpanii 2023

 

Uczniowie klasy szóstej wrócili z dwutygodniowego pobytu w hiszpańskiej szkole w Enguera. W ramach programu Erasmus, uczestniczyli w codziennych zajęciach szkolnych języka angielskiego, matematyki, języka walencjańskiego, sztuki, muzyki i wychowania fizycznego. Podczas lekcji porozumiewali się z nauczycielami i swoimi hiszpańskimi kolegami w języku angielskim. Uczyli nowych przyjaciół regionalnych tańców. W zamian Hiszpanie nauczyli naszych uczniów tradycyjnej gry w Raspall. Lunche w szkolnej stołówce, przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, były znakomitą okazją do poznania hiszpańskiej kuchni.

Mieszkańcy Enguera chętnie dzielili się swoimi osiągnięciami w dziedzinie ekologii jak staranna segregacja śmieci, produkcja kompostu czy promowaniem zdrowego stylu życia przez wspólne przejażdżki na rowerze. Zaprosili polskich uczniów i nauczycieli do przygotowań regionalnego święta Fallas i uczestnictwa w jego kilkudniowych obchodach. Pokazali nam największe perły swojego regionu: Walencję, zamek w Xativie i pałac w Annie.

Gościnność i otwartość, z którą spotkali się polscy goście, miała smak świeżych pomarańczy, które towarzyszyły nam na każdym kroku. Podczas meczu miejscowych drużyn piłki ręcznej, lekcji gotowania paelli, degustacji ślimaczków i churros, dyskoteki na głównym placu miasta, zabawy z petardami czy chłodzenia się w basenie domu pani dyrektor. Jesteśmy pewni, że wyjazd ten jest początkiem prawdziwej przyjaźni i z niecierpliwością czekamy rewizyty.

więcej zdjęć

Ogłaszamy rekrutację na wyjazd do Hiszpanii w dniach 03.06.2023r.– 10.06.2023r.

Regulamin rekrutacji uczniów do mobilności Akredytacja Erasmus+ 2022

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 w ramach programu: Erasmus + Akredytacja

2. W rekrutacji mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

3. W ramach realizacji projektu przewiduje się jeden wyjazd do szkół partnerskich

4. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania.

5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

II. ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: a) Dyrekcja szkoły b) Koordynator projektu. c) Przedstawiciel zespołu nauczycieli ds. projektu.

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu.

3. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na zatwierdzonym przez komisję druku „Zgoda na udział w rekrutacji” wraz ze zgodą obojga rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd dziecka za granicę. Formularz dostępny będzie na szkolnej stronie po ogłoszeniu rekrutacji na konkretny wyjazd.

4. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

5. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci spełniające następujące wymagania:
a) są uczniami Szkoły Podstawowej w Somoninie
b) posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym;
c) nie sprawiają kłopotów wychowawczych;
d) posiadają motywację do wyjazdu, którą zaprezentują podczas rozmowy autoprezentacyjnej

6. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub dowód tymczasowy.

7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

III. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
1. Podczas wyboru uczniów do wyjazdu Komisja bierze pod uwagę wyniki rozmowy autoprezentacyjnej ( Dlaczego chciałbyś pojechać do …, Jak przygotujesz się do wyjazdu, Co zrobisz, gdy nie będziesz umiał czegoś powiedzieć, Jak przedstawisz relację z wyjazdu?) 1- 8 pkt.,
dodatkowe punkty zostaną doliczone wg klucza:
a) przynależność do grupy osób z mniejszymi szansami wg wytycznych https://erasmusplus.org.pl/wlaczanie-i-roznorodnosc +1 pkt
b) ocena z zachowania wzorowe +2 pkt, bardzo dobre +1 pkt
c) wyjazd w ramach programu Erasmus po raz pierwszy + 2 pkt
2. Na wyjazd zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku identycznych wyników, ostatecznego wyboru uczestników dokona się poprzez losowanie.

3. Lista uczestników wyjazdu ogłaszana będzie najpóźniej tydzień po zakończeniu rekrutacji.

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. W/w lista zostanie wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

3. Uczniom i rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do wyników rekrutacji w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy uczestników.

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń komisja rozpatruje sprawę i w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zastrzeżeń ogłasza ostateczną decyzję, która jest nieodwołalna. Autorzy zastrzeżenia mają prawo zapoznać się z protokołem posiedzenia komisji w terminie do tygodnia od chwili ogłoszenia decyzji ostatecznej.

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, rodzice uczestnika pokrywają koszty poniesione przez szkołę (np. zmiana rezerwacji biletu lotniczego). W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.

IV. REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów:
a) Zgoda obojga rodziców (prawnych opiekunów) na wyjazd zagraniczny dziecka w ramach programu Erasmus+, zgoda na udzielenie pomocy medycznej,
b) umowa między rodzicami a szkołą,
c) karta EKUZ,
d) ksero paszportu
e) pisemne potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.

3. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (walizka na kółkach, odpowiedni ubiór, obuwie, paszport).
4. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska.
5. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.
6. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu, bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.
7. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują opiekunowie - w czasie podróży i podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą.
8. Po powrocie uczestnik będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i międzynarodowym i przygotuje prezentację na temat wyjazdu, którą przedstawi innym uczniom.
9. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota, i kierowców.

10. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię, czy przekonania, obiekty zabytkowe musi i eksponaty muzealne musi traktować z należytym szacunkiem.

11. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego i innych.

12. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:  Samodzielnego – bez zgody opiekuna - oddalania się od grupy.· Spożywania używek w jakiejkolwiek postaci.·

13. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

14. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

15. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ opiekunowie prawni.

16. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

Zgoda na udział w rekrutacji do pobrania

Ogłaszamy rekrutację na wyjazd do Hiszpanii (Bilbao) w dniach 15.05.2023 r. - 19.05.2023 r. dla uczniów klas VI.

Wyjazd finansowany jest w ramach programu Erasmus + Akredytacja. Daty wyjazdu i powrotu mogą się różnić o jeden lub dwa dni, zgodnie z dostępnością lotów. Jest to wymiana uczniów, którzy będą przyjęci przez rodziny hiszpańskie, więc udział w rekrutacji jest jednoznaczny z gotowością przyjęcia uczniów hiszpańskich u siebie w domach  w terminie od 24 do 28 kwietnia (termin ten jest planowanym terminem pobytu dzieci hiszpańskich w naszej szkole; termin przylotu i wylotu może się różnić o dzień lub dwa). Aby dzieci czuły się bardziej komfortowo planuje się przyjęcia dzieci w parach. Uczniowie muszą posiadać dowód osobisty lub paszport oraz Kartę EKUZ. W trakcie wyjazdu dzieci będą poznawać region Hiszpanii w Kraju Basków. My będziemy prezentować nasz region Kaszuby, więc dzieci będą przygotowywać upominki i jakieś prace/prezentacje dotyczące naszego regionu.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji (która nie jest równoznaczna z wyjazdem), jest wypełnienie dokumentu - zgoda na udział w rekrutacji (Załącznik 1), która widnieje na stronie internetowej szkoły i złożenie go w sekretariacie szkoły do dnia 20.02.2023., do godz. 10:00.

Regulamin mobilności do pobrania

Zgoda na udział w rekrutacji do pobrania

Erasmus+ 2022

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie od 2004 roku realizuje projekty międzynarodowe, nazywały się one różne, ale przez te wszystkie lata uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego oraz wymiany międzynarodowej. W roku 2022 r. zamknęliśmy trzy projekty i obecnie pracujemy w programie „Akredytacja 2020-2027”

W edycji 2021/2022 podjęliśmy działania, które wynikały z naszego planu zatwierdzonego przez Międzynarodową Agencję. W szkole prowadzimy jednocześnie różnego rodzaju działania. Od lutego do maja 2022 r. realizowaliśmy międzynarodowy projekt E-Twinning pod tytułem „Let’s learn with drama” – „Uczymy się z dramą”. W ramach projektu, wspólnie z uczniami i nauczycielami dziesięciu szkół z Turcji, wykonaliśmy kilka aktywności. Dzieci stworzyły swoje awatary przy pomocy narzędzi internetowych (m.in. ChatterKid) oraz krótko się przedstawiły. Przygotowały krótkie improwizacje z wykorzystaniem magicznych słów typu: „proszę, przepraszam, dziękuję”. Opracowały kreskówki , korzystając z narzędzia internetowego Comics Creator. Przygotowały przedstawienie o tematyce przyrodniczej „Wiosenne gniazdo”. Podzielone na cztery zespoły, po kolei wywiązywały się ze swojego zadania (scenariusz, projektowanie strojów, wykonanie strojów i przedstawienie, gra aktorska). Niektórzy nauczyciele wraz ze swoimi uczniami prowadzą korespondencję z wybranymi szkołami w różnych krajach za granicą. Siedmiu nauczycieli skorzystało z kursów języka angielskiego i jeden z języka hiszpańskiego, odbywały się one na Malcie, Cyprze i w Hiszpanii. Kursy te przyczyniają się do łatwiejszej komunikacji między nauczycielami za granicą. Nauczyciele zdobywają też dodatkowe umiejętności w zakresie zajęć out-door, co oznacza edukację na zewnątrz w naturalnym środowisku. Uczniowie mają możliwość pracy na zewnątrz, z czego powstają ciekawe pomysły i prace m.in. mandale z darów jesieni, łapacze znów z patyków, budowanie strażnika lasu z naturalnych materiałów, wykonywanie pocztówek „z darów lasu” i wiele innych ciekawych propozycji prac. W klasach starszych w zależności od tematyki prowadziliśmy zajęcia na orientację, tworzymy mapy i zadania terenowe i tu przypominaliśmy sobie harcerską zabawę „w podchody”. Wszystkie te zajęcia uatrakcyjniają pracę uczniów i wyzwalają ich kreatywność. Od IX 2022 do VI 2023 nauczyciel prowadzi też dodatkowe zajęcia z języka hiszpańskiego dla klas piątych, co cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. W październiku 2022 roku przez trzy dni wraz z nauczycielem głównym prowadziła zajęcia języka angielskiego native spiker. Uczniowie mieli możliwość konfrontacji swojego języka angielskiego z językiem Amerykanki, co było ich zdaniem ciekawym doświadczeniem. W październiku 2022 r. uczniowie klas VIII wraz z nauczycielami wzięli udział w tygodniowym wyjeździe do Grecji – Agies Nikolas. Po rozmowie z uczniami, nauczycielami oraz ich prezentacją na forum szkoły, społeczność szkoły uzyskała informację w czym brali udział w zaprzyjaźnionej szkole. Aktywności było bardzo dużo, a po pracy w szkole, nauczyciele zapewnili Im jeszcze poznanie przepięknego terenu i jego zabytków. Uczniowie podkreślali też jako wartość dodaną takiego wyjazdu praktyczną naukę komunikacji w języku angielskim. Nauczyciele po swoich mobilnościach wprowadzają do szkoły ciekawe zajęcia, sprawdzone metody pracy, wzbogacają w uczniach chęć zdobywania nowych wiadomości i umiejętności oraz uczniowie łatwiej odnajdują się w wystąpieniach przed publicznością szkolną.

Realizacja projektów międzynarodowych to ciekawe i inspirujące doświadczenie. Uczniowie rozwijają umiejętność komunikacji, wyrażania siebie oraz współpracy w szkole i poza nią. Poznają też nowe narzędzia TIK, które wykorzystują w bieżącej pracy: m.in. Socrative, Google Slide, Quizizz, Eduplay, programowanie robotów, używanie drukarki 3D i wiele innych. Wszystkie projekty międzynarodowe w tym akredytacja wnoszą dużą wartość dodaną dla rozwoju, osobistego i zawodowego nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, wpływają też na promocję szkoły w środowisku lokalnym w kraju i za jego granicami. Uczniowie przekonują się o tym, że warto uczyć się języków obcych, poznawać nowych ludzi, kraje, w których żyją, a przede wszystkim inwestować w swój szeroko rozumiany rozwój. Zdobywanie tych wszystkich umiejętności przyczynia się do łatwiejszego funkcjonowania w kulturze międzynarodowej.

erasmus 2022

   więcej zdjęć

 

Wyjazd do Grecji w ramach programu Erasmus+

Na początku października uczniowie z klas ósmych wyruszyli w podróż na Kretę. Odwiedziliśmy tamtejszą szkołę podstawową w Agios Nikolaos i szkołę średnią. Zorganizowaliśmy wspólny piknik, pamiętając przy tym by zostawić po sobie miejsce w takim samym stanie, w jakim je zastaliśmy. Popłynęliśmy na wyspę Spinalonga, która prócz słynnej weneckiej fortecy, była niegdyś domem dla pozostających w izolacji chorych na trąd. Zwiedziliśmy pałac Minosa w Knossos i Muzeum Archeologiczne w Heraklionie. Poznaliśmy nowych przyjaciół, historię Agios Nikolaos, życie podwodne Morza Śródziemnego i smak greckiego gyrosa. Była to niezapomniana przyroda.

Padlet z pracami uczniów: https://padlet.com/beata_br/x9tyemvqme

grecja 2022

epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz