Menu witryny

Regulamin

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. K. S. WYSZYŃSKIEGO

W SOMONINIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
2. Statut Szkoły Podstawowej im. K. S. Wyszyńskiego w Somoninie


Regulamin zawiera następujące rozdziały:

 1.   Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.
 2.  Rada samorządu uczniowskiego.
 3. Wybory do rady samorządu uczniowskiego.
 4.  Opiekun samorządu uczniowskiego.  
 5.   Rada Wolontariatu 
 6. Postanowienia końcowe.

 

ROZDZIAŁ I – Cele, prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego

Cele samorządu uczniowskiego:

 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych   zadań szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 • Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.

Prawa samorządu uczniowskiego:

SU może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich  sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:        

 • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
 •  Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 • Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

Obowiązki samorządu uczniowskiego:         

 • Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 • Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
 • Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
 • Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 
 • Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 • Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
 • Informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty).
 • Zgłaszanie uczniów do wyróżnień, nagród a także kar.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
 • Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 • Dbanie o piękno mowy ojczystej.
 • Udzielanie pomocy osobom potrzebującym.
 •  Organizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych i wychowawczych, dyskotek szkolnych i innych imprez na terenie szkoły.
 •        

 ROZDZIAŁ II – Rada samorządu uczniowskiego

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Władzami samorządu uczniowskiego są:

 • na szczeblu klas: samorządy klasowe,  
 • na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.

 W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą:

 • przewodniczący,
 • zastępca przewodniczącego,
 • skarbnik
 • sekretarz                     

Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
Członkami rady mogą być uczniowie klas IV-VII i oddziałów gimnazjalnych.
Prace rady samorządu uczniowskiego koordynuje przewodniczący rady wraz z nauczycielem – opiekunem samorządu.
Członka rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego, statut szkoły lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej. 
Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez radę. 
Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie.
Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego. 


ROZDZIAŁ III – Wybory do rady samorządu uczniowskiego

Wybory do rady samorządu uczniowskiego odbywają się na początku roku szkolnego we wrześniu.
Wybory są: 

 • powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,
 • równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,
 • bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście,
 • tajne, tzn. wybór jest anonimowy.

Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV – VII i uczniowie z oddziałów gimnazjalnych.
Wybory zarządza opiekun samorządu w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
Kandydatem do rady samorządu może być każdy uczeń, który ma, co najmniej  dobre zachowanie oraz spełnia warunki określone w rozdziale I (obowiązki).
Kampania wyborcza trwa tydzień, a kandydaci maja prawo umieszczania swoich plakatów wyborczych na korytarzu szkoły.
W czasie kampanii wyborczej nie można:

 •  oczerniać kandydatów, 
 • niszczyć mienia, plakatów i innych materiałów reklamowych kandydatów.

W dniu wyborów do rady samorządu uczniowskiego:

Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.

Głosować można tylko na jednego kandydata z danej klasy.

Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

Czterej kandydaci , którzy otrzymali najwięcej głosów zasiadają w radzie samorządu uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ IV – Opiekun samorządu uczniowskiego


Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera SU.
Opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu uczniowskiego.
Kadencja opiekuna trwa jeden rok.

 

ROZDZIAŁ V – Rada Wolontariatu


Czym jest rada wolontariatu?

Prawo oświatowe obejmuje nowy zapis, który umożliwia samorządowi uczniowskiemu w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmowanie działań z zakresu wolontariatu. Dla sprawnej koordynacji tych zadań samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Strukturę rady wolontariatu i jej kompetencje powinien ustalić samorząd uczniowski w regulaminie.

Struktura Rady Wolontariatu:

 • Przewodniczący Rady Wolontariatu.    
 •  Zastępca Przewodniczącego
 • Skarbnik
 • Sekretarz

Kompetencje Rady Wolontariatu:

Rada może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez:  diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły,  opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji, zgodnie z opracowanym harmonogramem działań.

Uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole. Działają pod stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek i w ten sposób rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku na takich samych zasadach, jak rozwijają swoje umiejętności na zajęciach dodatkowych – w tym przypadku zawieranie porozumień z uczniami nie jest wymagane.


ROZDZIAŁ VI - Postanowienia końcowe

Wszystkie decyzje rady samorządu uczniowskiego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.
Podstawowe dokumenty takie jak regulamin, plan pracy oraz sprawozdanie z działalności SU znajdują się w dokumentacji SU u  opiekuna i są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym.

                                         


epuap

CMI baner na stronę www

infoErasmus

logo LS

logoLP

twin

skslogo

szkolapromzdr

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz