Menu witryny

Logowanie

"Pełni kompetencji!"

Eglish Master 2018

29 maja 2018r. odbył się w naszej szkole finał Konkursu English Master 2018 . Konkurs odbył się w ramach projektu „Pełni kompetencji! Realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino”, a opiekunką konkursu była Beata Brylowska. Uczestnicy wykazali się znajomością słówek, umiejętnością odpowiedzi na pytania i tłumaczenia zdań. Najlepsi musieli też opisywać obrazki.

Zwycięzcy kategorii

klas 4: I miejsce Alan Słabek II miejsce Wiktor Mamelski III miejsce Wiktoria Walkusz
Klas 5: I miejsce Małgorzata Leszkowska, II miejsce Jan Formela, III miejsce Julia Okroj
Klas 6: I miejsce Julian Czapiewski , II miejsce Klaudia Mietlewska, III miejsce Weronika Formela
Zdobywcą tytułu English Master 2018 został Julian Czapiewski

Gratulujemy wspaniałych umiejętności i zwycięstwa!

english master 2018

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne polegające na umożliwieniu dziecku zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę jego możliwości oraz kształtowaniu postaw otwartości i samoakceptacji oraz na wdrożeniu go do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.

Tematyka zajęć:

1 Ćwiczenia angażujące aparat oddechowy.
2 Rozróżnianie dźwięków z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja.
3 Wykrywanie różnic i podobieństw między obrazkami, przedmiotami;
4 Układanie obrazków np. po lewej i prawej stronie, niżej i wyżej;
5 Ćwiczenia rozmachowe (zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn, malowanie form kolistych, falistych, rysowanie kredą po tablicy);
6 Poprawne nazywanie rzeczy, czynności, zjawisk;
7 Utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych;
8 Wokalizacja (naśladowanie w formie zabawy dźwięków i głosów z otoczenia);
9 Klasyfikowanie obrazków, przedmiotów wg określonych cech;
10 Kreślenie figur w powietrzu. Wypełnianie figur kolorem. Ćwiczenia grafomotoryczne.
11 Zabawy wydłużające fazę wydechową;
12 Różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne;
13 Klasyfikowanie przedmiotów, figur geometrycznych wg określonych cech;
14 Uzupełnianie rysunków w formie poleceń (Nad drzewem narysuj słońce);
15 Ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki (modelowanie, wydzieranie, stemplowanie, ugniatanie, wycinanie);
16 Kształtowanie umiejętności spontanicznego wypowiadania się;
17 Dodawanie i odejmowanie w zakresie dostosowanym do możliwości dziecka;
18 Ekspresja przez śpiew
19 Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego z wykorzystaniem np. historyjek obrazkowych;
20 Samodzielne komponowanie z wyobraźni bukietów z liści. Rozwijanie wyobraźni.
21 Ćwiczenia oddechowe brzuszno - przeponowe.
22 Wyodrębnianie i liczenie dźwięków;
23 Układanie obrazków i kompozycji wg wzoru i z pamięci ( puzzle, ...);
24 Ćwiczenia koordynacji słuchowo - ruchowej i orientacji kierunkowej prowadzone w formie poleceń ( podnieś prawą rękę, zrób krok w lewo, itp.);
25 Czynności manipulacyjne (chwytanie, przekładanie, przewlekanie, wkładanie, wyjmowanie drobnych elementów);

Dziewczynki poprzez udział w zajęciach nabrały pewności siebie, wykształtowały umiejętności umożliwiające zdobywanie wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, słuchanie, rozumienie).  Zajęcia przygotowują do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, budzą wiarę we własne możliwości, kształtują właściwą postawę społeczną związaną z akceptacją siebie, innych ludzi oraz umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach I -III polegające głównie na wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz wyrabianiu i wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz umożliwianie osiągania nawet niewielkich sukcesów matematycznych. Tematyka dotyczyła głównie utrwalania poznanych wcześniej wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie zajęć edukacyjnych na poszczególnych etapach.
Uczniowie poprzez udział w zajęciach wyrównały braki z poprzednich zajęć; przyswoiły bieżący materiał; zwiększyły aktywność na lekcjach matematyki; podwyższenie oceny ze sprawdzianów; przełamały bariery psychologiczne; wdrożyły się do samodzielnej i systematycznej pracy; mają satysfakcję z własnych dokonań i umiejętności nabytych na zajęciach.
Zajęcia przyrodnicze dla grup przedszkolnych polegające głównie na budzeniu zainteresowań przyrodą oraz pogłębianiu wiedzy o najbliższym środowisku.
Tematy zajęć dotyczyły między innymi:

- Zimnych krajów - harmonijnych zależności ludzi i zwierząt.
- Eksperymentów z wodą - co się w niej rozpuszcza, a co po niej pływa?
- Zakładania zielnika w i prowadzenia obserwacji.
- Magnesowych czarów - zabaw z magnesem.
- Mali badacze - telefon z kubków.
- Mali badacze – kolorowy świat, odkrywanie barw
- Ciekawostek o zwierzętach - po co wielbłądowi garb, czy konik polny gra na skrzypcach?
- Wykonania zwinnego spadochronu
- Wiadomości na temat - Skąd się bierze deszcz?, itp.

Dzieci poprzez udział w zajęciach poznały swoje najbliższe środowisko przyrodnicze, poznały różne ekosystemy, poznały rolę i znaczenie ochrony naturalnego środowiska, wiedzą, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, operują słownictwem wzbogaconym o treści ekologiczne, wykorzystują materiał przyrodniczy i surowce wtórne w pracach plastyczno – technicznych, biorą odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego.

zaj projektowe01
zaj projektowe02
zaj projektowe04
zaj projektowe07
zaj projektowe09

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w ramach projektu pn. „Pełni Kompetencji”

W czasie zajęć uczniowie mający problemy ćwiczą umiejętności zdobywane na lekcjach matematyki. Nabywają swobodę w posługiwaniu się liczbami naturalnymi oraz ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi co sprawia zawsze wiele problemów. Podnoszą poziom wykonywania działań w poprawnej kolejności i stosowania nawiasów. Kształcą rozumienie i rozwiązywanie zadań tekstowych oraz umiejętności w zakresie geometrii.. Dzieci przychodzą bardzo chętnie bo w mniejszej grupie łatwiej jest rozwiązywać problemy wynikające z trudności zrozumienia treści programowych. Mają też możliwość opanowywania umiejętności w formie gier edukacyjnych.

zaj wyrownawcze matematyka1
zaj wyrownawcze matematyka2
zaj wyrownawcze matematyka3

Matematyczno-komputerowe kl. 1-3

Celem zajęć jest poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki i zajęć komputerowych. Rozwijanie zainteresowań, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego, logicznego rozumowania oraz umiejętności stawiania problemów matematycznych i ich rozwiązywania. Programowanie w środowisku Scratch 2.0. W trakcie zajęć dzieci rozwijały umiejętności matematyczne z wykorzystaniem różnorodnych zadań, edukacyjnych programów komputerowych oraz gier matematycznych i logicznych. Uczyły się rozwiązywania problemów poprzez: określanie istoty samego problemu, rozkładanie problemu na elementy składowe, znajdowanie prawidłowości i reguł, eliminowanie tego co nieistotne, tworzenie rozwiązań krok-po-kroku, oraz znajdowanie i poprawianie błędów z wykorzystaniem Scratch 2.0. Dzieci stworzyły swój pierwszy projekt gry.

zaj matematycznokomputerowe1
zaj matematycznokomputerowe2
zaj matematycznokomputerowe3
zaj matematycznokomputerowe4

„Terapia pedagogiczna" w kl. 1-3

Zajęcia projektowe z Terapii pedagogicznej w klasach 1-3 prowadzone są w czterech grupach 5 – osobowych. Celem zajęć jest rozwijanie mocnych stron ucznia, a zarazem  wspieranie słabych. Dodatkowo stymulowany  jest  ogólny  rozwój dziecka, rozwijane funkcje motoryczne, sprawność manualna, koncentracja uwagi, spostrzegawczość, percepcja wzrokowa, funkcje słuchowo- językowe. Ponadto ma miejsce zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabianie właściwej motywacji do nauki. Uczniowie dzięki zajęciom są pewniejsi siebie, łatwiej im skupić uwagę na zajęciach, a drobne sukcesy motywują ich do dalszej pracy.

terapia pedagogiczna1
terapia pedagogiczna2
terapia pedagogiczna4
terapia pedagogiczna5

Więcej artykułów…

epuapWarunki ubezpieczenia NNW PZU

skslogo

przeszkole promujace_zdrowie

NCK logo

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

logoBIP

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przedsięwzięcia

baner projektu Czytam z klasą

logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz