Sprawozdanie z zajęć warsztatowych

Sprawozdanie z zajęć warsztatowych realizowanych

w ramach Programu Profilaktycznego „ALTERNATYWA”

czas realizacji: X – XII 2016 r.

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Mielewczyk

     W ramach realizacji zadań Programu „ALTERNATYWA” dzieci uczestniczyły m.in.: w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, na których uczyły się różnego rodzaju zachowań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu, a także zdobywały wiedzę i umiejętności koniecznych do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczyła również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiadywały się jak dbać o siebie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji m.in. tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.


Zrealizowana tematyka:

Temat: UCZYMY SIĘ ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY – zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji, ćwiczenie umiejętności społecznych. Zajęcia w zespołach klasowych – uczniowie grup 0 i kl. I – VI (po 1 godzinie w danej klasie)

Temat: DBAM O SIEBIE – NIE UZALEŻNIAM SIĘ. zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia w zespołach klasowych – uczniowie klas IV – VI (po 1 godzinie w danej klasie)

Efekty:

● stopniowo wzrasta świadomość dzieci i młodzieży na temat niebezpiecznych dla  

zdrowia substancji,

● wiedzą, że należy unikać ryzykownych zachowań,

● dzieci wiedzą czym jest uzależnienie i co robić, aby go uniknąć,

● rozumieją, że uzależnienie jest chorobą , która wymaga leczenia,

● znają też pojęcie współuzależnienia,

● uczniowie częściej starają się rozwiązywać konflikty na drodze dialogu,

● znają zasady prawidłowej komunikacji.

Łącznie przeprowadzono: 20 godzin zajęć profilaktycznych.

     W zajęciach warsztatowych prowadzonych w zespołach klasowych uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły – ok. 330 uczniów z klas 0 – VI. Dzieci mają świadomość zachowań ryzykownych i wiedzą jak ich unikać. Wskazują na to wyniki przeprowadzonych przez nas badań ankietowych. Uważamy, że realizowane do tej pory działania należy kontynuować.

warsztaty prof

więcej zdjęć