DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE realizowane w ramach Programu Profilaktycznego „ZDROWO ŻYĆ” - część I

Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od października do grudnia 2021 r. realizowaliśmy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „ZDROWO ŻYĆ” – część I.

Niniejszy Program obejmował swoim zakresem tematykę : zdrowia (tj. : unikanie wszelkich środków uzależniających szkodliwych dla zdrowia młodego człowieka – w tym: papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych), promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania. Zadaniem Programu było również rozwijanie umiejętności interpersonalnych u młodych ludzi, szczególnie tj.: rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu, asertywność, sztuka odmawiania. Wymienione umiejętności mają duże znaczenie w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły z różnego rodzaju form aktywności, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu.

Działania profilaktyczne realizowane w ramach Programu „ZDROWO ŻYĆ” dawały możliwość uczniom do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pasji.

Uczniowie mogli skorzystać m.in. z takich form aktywności jak:

- udział w zajęciach : „Moje zdrowie – moja moc”, w ramach których dzieci uświadomiły sobie, że zdrowie jest wartością i należy o nie dbać. Uczniowie wzięli udział: w wycieczce krajoznawczej do Chmielna, w warsztatach przyrodniczych prowadzonych w Centrum Lokalnej Grupy Rybackiej, poznały zasady zdrowego odżywiania się oraz problematykę ochrony środowiska.

- udział w Projekcie: „Jesteśmy różni – działamy razem”, w ramach którego został utworzony „Kącik emocji”, co ułatwiało dzieciom wyrażanie własnych uczuć. Odpowiednio zaaranżowany pomagał uczniom radzić sobie w sytuacjach niepowodzeń, rywalizacji czy sporów, tym samym ułatwiając nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i uczył współpracowania w grupie. Dzieci miały możliwość bezpiecznego odreagowania emocji. „Kącik emocji ”szczególnie sprawdził się wśród uczniów z klasy integracyjnej.

- udział w konkursie filmowym, organizowanym przez drużynę harcerską i zuchową pod hasłem: „Aktywnie żyć to zdrowym być”, promującym aktywność i zdrowy styl życia. Zadanie polegało na wspólnym nagraniu i zmontowaniu krótkiego filmik nt. zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w naszej okolicy. Harcerze w swoich filmikach promowali miejsca w naszej gminie, które warto odwiedzić i spędzić tam efektywnie czas.

- udział w Mistrzostwach Szkoły w tenisie stołowym pod hasłem: „Profilaktyka poprzez sport”, które odbyły się w grudniu. Priorytetem działań było stworzenie warunków sprzyjających aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w rozgrywkach, uczyli się zachowań fair play oraz kulturalnego kibicowania.

- udział w 3 - dniowym obozie naukowo – profilaktycznym w Gołubiu (1 – 3.10 br.), na którym uczniowie podczas zajęć integracyjnych, rozwijających umiejętności społeczne, poszerzali swoją wiedzę i zainteresowania z zakresu matematyki i języka angielskiego. W czasie pieszych wycieczek dzieci wykazywały się umiejętnością odczytywania mapy, kreatywnością w rozwiązywaniu rebusów matematycznych i odgadywania zaszyfrowanych informacji w języku angielskim. Uczniowie projektowali oraz samodzielnie malowali koszulki promujące zdrowy styl życia.

- udział uczniów w warsztatach profilaktycznych i psychoedukacyjnych nt.: „Moje emocje – jak radzić sobie ze złością?”, „Jestem wolny – nie uzależniam się”, prowadzonych przez pedagoga szkolnego. W trakcie zajęć dzieci uczyły się prawidłowych zachowań, radzenia sobie z trudnymi emocjami, podejmowania dobrych dla siebie decyzji. Nabyli wiedzę konieczną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczyła również sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiedziały się jak dbać o zdrowie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie za pomoc w realizacji naszych działań profilaktycznych i liczymy na dalszą współpracę.

Koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

obz w golubiu 2021

więcej zdjęć