Dla zdrowia i bezpieczeństwa - część II 2021

Dzięki współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie od marca do czerwca 2021 r. realizowaliśmy w naszej Szkole Program Profilaktyczny „DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA”. Zadania Programu Profilaktycznego były ściśle skorelowane z działaniami i celami Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego „JESTEM ODPOWIEDZIALNY”. Niniejszy Program obejmował swoim zakresem tematykę : zdrowia (tj. : unikanie wszelkich środków uzależniających szkodliwych dla zdrowia młodego człowieka – w tym: papierosów, alkoholu, narkotyków, ze zwróceniem uwagi na dopalacze i inne środki psychoaktywne), promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania). Zadaniem Programu było również rozwijanie umiejętności interpersonalnych u młodych ludzi, szczególnie tj.: rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu, mediacje rówieśnicze, asertywność, sztuka odmawiania. Wymienione umiejętności mają duże znaczenie w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i agresji. Ważnym zadaniem Programu było wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, umożliwienie im korzystania na terenie szkoły z różnego rodzaju form aktywności, włączanie rodziców do promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez ich wspólny udział w realizacji zadań Programu. Działania profilaktyczne realizowane w ramach Programu „Dla zdrowia i bezpieczeństwa” dawały możliwość uczniom do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pasji.

Uczniowie mogli na terenie szkoły skorzystać m.in. z takich form aktywności jak:

  • kółko szachowe ”Szachy inwestycją w siebie – inwestycją w umysł”;
  • zajęcia profilaktyczne: „Dajmy szansę sobie i innym”,
  • organizacja Dnia Rodziny i przygotowanie w ramach kółka teatralnego przedstawienia profilaktycznego pt. : „Zagubiony czas”;
  • zajęcia profilaktyczne: „Stop przemocy”;
  • organizacja konkursu literackiego pod hasłem „Przeciw przemocy”;
  • „Kodowanie na dywanie” -       organizacja czasu wolnego uczniów w świetlicy szkolnej;
  • zajęcia sportowe: organizacja Szkolnego Dnia Sportu. 
  • akcja profilaktyczna - organizacja Szkolnego Dnia Przeciw Przemocy i Agresji, utworzenie ścianki profilaktycznej pod hasłem: „ŚCIANA DOBRYCH MYŚLI” – w formie muralu, akcja plastyczna..

Monitoring realizacji Programu obejmuje: materiały wypracowane przez uczniów, zapisy tematyki zajęć w dzienniku elektronicznym Librus oraz w dzienniku pedagoga szkolnego, dokumentację Zespołu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz dokumentację fotograficzną.

Wnioski:

W ramach realizacji zadań ww. Programu dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych i psychoedukacyjnych, na których uczyły się prawidłowych zachowań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania dobrych dla siebie decyzji. Uczniowie ćwiczyli umiejętności związane z asertywnym zachowaniem, ze sztuką mediacji oraz nabyli wiedzę konieczną do prowadzenia zdrowego stylu życia. Tematyka zajęć dotyczyła sposobów unikania wszelkich zagrożeń, m.in. tj. uzależnienia. Dzieci dowiedziały się jak dbać o siebie, jak unikać ryzykownych dla siebie sytuacji tj.: eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. Uczestnicy poznali sposoby rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach Programu. Do współpracy włączyli się również rodzice. Sposób realizacji i termin planowanych działań uzależniony był od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz od tego czy uczniowie realizowali naukę stacjonarnie, czy zdalnie.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie za zrozumienie i pomoc w realizacji naszych działań profilaktycznych i liczymy na dalszą współpracę w przyszłym roku szkolnym.

Koordynator Programu: Katarzyna Mielewczyk

dla zdrowai i bezpieczestwa - cz ii

więcej zdjęć